Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Zleceniobiorcę w związku z wykonaniem zlecenia  i realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.


Administratorem danych osobowych jest:

Jan Krzyżowski reprezentujący Mavisped Jan Krzyżowski
ul. Goetla 8, Katowice
NIP:9541686485,

Dane kontaktowe:  e-mail: mavitrans@wp.pl;  tel. +48 605 670 693
(dalej zwany „Administratorem.”)

Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Mavisped Jan Krzyżowski gromadzi i przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza przepisami: RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Dane osobowe podane przez Zleceniobiorcę w postaci: nazwa i adres firmy, NIP/ KRS,  imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail są przetwarzane w celu realizacji zlecenia transportowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia transportowego. Podając dane wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia i obsługi (m.in. informatyk, biuro księgowe, kancelaria prawna). Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług. 

Przekazywanie danych do osób trzecich:
Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim, do państwa trzeciego ,ani do organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Twoje prawa:
Każdemu Klientowi/Zleceniobiorcy  przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient/ Zleceniobiorca może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują klientowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu:
Informujemy, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO,  Klientowi/ Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych:
Administrator korzysta z rozwiązania informatycznego,  które gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych, w tym celu sesja połączeniowa w sieci Internet jest szyfrowana, co uniemożliwia przechwycenie danych przez osoby nieuprawnione.

Procedura w razie naruszenia ochrony danych osobowych:
W razie powzięcia wiadomości przez Administratora o naruszeniu ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych, Administrator zawiadomi o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zostanie ustalone, iż istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Przed powzięciem decyzji o zawiadomieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Administrator postępuje zgodnie z obowiązkami nałożonymi na niego przez przepisy RODO, w tym w szczególności wpisuje naruszenie do ewidencji naruszeń oraz zawiadamia osobę, której dane osobowe zostały naruszone w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

Zmiany polityki prywatności:
Administrator uprawniony jest do zmiany postanowień Polityki Prywatności.